University of Wisconsin–Madison

Kev Koom, Rub Ua Ke thiab Kom Muaj Ntau Hom Neeg

Lub Tsev Kawm Ntawv Sob Lus ua Kom Muaj Ntau Hom Neeg

Ntau hom neeg yog ib qho ntawm kev muaj zog, muaj tswv yim, thiab tsim tau kev tshiab rau UWMadison. Peb saib muaj nqi ntawm txhua tus neeg kev txhawb thiab hwm cov kev zoo ntawm lawv tus kheej, kab lig kev cai, zoo li cas yav tas los, kev txawj, koob npe, kev muaj peev xwm, thiab kev xav los pom uas ua tau rau ib tsoom hauv tsev kawm ntawv zoo. Peb txiav txim txhawb kom peb ua tau zoo tshaj plaws rau kev qhia ntawv, tshawb fawb kawm, pab txhawb zej zog, thiab ua kom muaj ntau hom neeg kom cov hom phiaj faib tsis tau nyias nyob nyias.

University of Wisconsin-Madison ua tau cuag nws lub zeem muag ntawm pej xeem uas tsim kom yog ib qho chaw txais tos thiab rub sawv daws ua ke tam ib pawg tsis hais tuaj qhov twg tuaj – cov neeg uas yog mejyig, xibfwb, thiab neeg ua num rau xeev Wisconsin thiab qab ntuj.

Cov Lus Txhais

Peb yuav tsum muaj kev to tau tib yam txog kev koom, rub ua ke thiab kom muaj ntau hom neeg yog li cas thiab cov no tshuam peb qhov haujlwm ib hnub-rau-ib hnub li cas.

This is an accordion element with a series of buttons that open and close related content panels.

Kev Koom

Tag nrho cov neeg ua num pom tsev kawm ntawv saib lawv muaj nqi. Lawv muaj kev pom lawv muaj nqi thiab txoj haujlwm tseem ceeb rau tus kheej.

Kev Rub Ua Ke

Cov neeg ua num pom tias lawv yog ib tub neeg ntawm qhov chaw ua haujlwm. Lawv pom lwm tus hwm lawv raws li ib tug neeg thiab qhov lawv txhawb lub tsev kawm ntawv. Lawv coj tau li lawv tus kheej ntawm haujlwm, vim cov pawg neeg ua num tsis muaj qhov cais thiab saib tsis tau lawv.

Muaj Ntau Hom Neeg

UW-Madison cov neeg ua haujlwm muaj ntau yam zoo thiab txawv, xws li (tsis tas li cov no xwb): kev muaj peev xwm, hnub nyoog, kev ntseeg, kev kawm, hom neeg, kev txawj, pojniam/txiv neej, cuab yig, tuaj qhov twg tuaj, kev lub cev muaj zog thiab kev tswj kev xav, kev nyiam ua nkauj nraug, kev ntseeg kab lig kev cai, cev nqaij daim tawv, kev saib muaj nqi, thiab ntau yam.

Keeb Kwm thiab Lub Hom Phiaj

Nyob rau xyoo 2011, tus Vice Chancellor for Finance and Administration (VCFA) tau tsim ib qho kev xyuas hu ua Kev Koom, Rub Ua Ke thiab Kom Muaj Ntau Hom Neeg (Engagement, Inclusion and Diversity (EID)) raws tsev kawm ntawv daim duab qauv ua haujlwm.

Qhov EID xyuas txog peb lub homphiaj rub txais thiab tuav cov neeg zoo/ntse tshaj thiab kom yog ib cov xibfwb thiab neeg ua num muaj ntau hom neeg tshaj. Nws pab peb tsim kom yog ib qho ua haujlwm uas muaj kev txais tos txhua tus, saib muaj nqi, rub ua ke thiab muaj lwm tus hnov lawv lub suab.

Peb yuav tsum siv txhua tus kev muaj zog thiab ntau yam kev pom thiaj ua tau zoo npaum li peb ua tau – raws li txhua tus kheej thiab tam li ib tsoom ua ke. Qhov no pab peb rub txais thiab tuav tau cov xibfwb thiab neeg ua num ntse tshaj rau ib qho chaw muaj kev sib xeem tas li thiab thoob qab ntuj.

EID Cov Ntsiab Lus

EID cov ntsiab lus pab kom peb zeem muag, cov lus siv, cov kev xav kom muaj thiab kev siv ua raws cuag EID cov homphiaj. Lawv kuj pab taw kom peb tsim tau ib qho chaw ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv muaj kev zoo, rub sawv daws ua ke thiab sib koom.

Pawg VCFA EID Council, EID committees, VCFA directors, thiab cov ceg ua haujlwm sib koom ua ke pab tsim EID cov ntsiab lus.

Txhawb Kev Koom Luag Haujlwm thiab Kev Lees

 • Peb tsim kom yog ib qho chaw uas txhua tus neeg ua haujlwm to taub kev muaj nqi koom, rub sawv daws ua ke thiab muaj ntau hom neeg thiab lawv yuav pab kho tau li cas ntawm haujlwm.
 • Peb xav kom cov neeg ua num nyob txhua theem hauv UW-Madison txhawb, coj ua raws, thiab tuav txhua tus muaj lub luag haujlwm ua kom raws EID cov ntsiab lus thiab cov tswv yim.

Txhawb, Kho Kom Zoo Ntxiv, thiab Siv Kev Muaj Ntau Hom Neeg Pab

 • Peb ua kom muaj ntau hom neeg thiab ua kom zoo ntxiv ntawm peb qhov chaw ua haujlwm.
 • Peb ua kom muaj ntau hom neeg ntawm peb qhov chaw ua haujlwm siv cov kev txawj thiab ua tau zoo ntawm peb cov neeg coj tuaj rau hauv UW-Madison.
 • Peb cuab zog kom muaj kev sib tham txog tej qhov tsis sib to taub. Siv caij ua tsaug zoo siab peb muaj tej yam txawv pab peb ua haujlwm. Peb txhua tus koom npaum li peb ua tau thaum peb ua haujlwm nyob ntawm ib qho saib kev txawv sab nraum thiab sab hauv txawv muaj nqi.

Tsim kom yog ib qho ua haujlwm thiab ib tsoom rub sawv daws ua ke

 • Peb tsim kom yog ib qho rub sawv daws ua ke thiab muaj kev ntseeg, kom lawv coj tau li yog lawv tus kheej tuaj ua haujlwm
 • Peb ua kom yog ib qho rub sawv daws ua haujlwm ua kev uas cov neeg ua num paub tias lawv qhov haujlwm tseem ceeb txhawb kom UW-Madison khiav tau haujlwm

Txhawb Kev Sib Txuas Lus thiab Muaj Kev Ob Tog Sib To Taub

 • Peb cuab zog kom muaj kev qhia rau sawv daws, qhib kev thiab kom muaj sib txuas lus zoo tib yam rau ib tsoom ua haujlwm hauv UW-Madison.
 • Peb ntseeg tias muaj kev sib txuas lus zoo pab cov pawg ua haujlwm kev ua tau haujlwm thiab pab tsim kev phooj ywg zoo. Thaum cov laj mej (cov neeg) ntawm ib pawg sib ntseeg thiab to taub txhua tus, nws yooj yim qhib, muab tswv yim, cuab homphiaj, ntsuam saib ua tau li cas, sim ua tej yam yuav puas taus, thiab sib koom rau cov kev ua.

Muab Kev Pab thiab Txhawb Kom Ua Tau Loj Ntxiv thiab Rau Kev Kawm

 • Peb tsim kom muaj caij kawm thiab pab rau txoj haujlwm tas li kom cov neeg ua haujlwm paub lawv txoj haujlwm ntau ntxiv thiab paub nrog cov lawv ua haujlwm ua ke ua num
 • Peb xav kom cov neeg ua haujlwm koom nrog cov caij muaj ntsuam kom paub txog lawv tus
  kheej, lawv ho tshuam rau lwm tus thiab lawv txoj haujlwm txhawb UW-Madison li cas.

VCFA Pawg EID Council

Pawg neeg no pab tswv yim rau tus Vice Chancellor for Finance and Administration (VCFA) txog qhov EID rau hauv tsev kawm ntawv, cov kev cov nyom, thiab tej yam txawv nyob sab nraum cov ceg ua num nyob hauv VCFA thiab qhaib rau UW-Madison txog tus Duab Qauv Coj hauv tsev kawm ntawv thiab Kom Muaj Ntau Hom Neeg. Qhov no zoo tib yam li cov pawg EID pab tswv yim rau cov thawj coj ntawm txhua ceg ua haujlwm.

Pawg EID Council khiav haujlwm rau tus VCFA thiab muaj neeg sawv cev ntawm txhua ceg ua num nyob rau hauv VCFA thiab lwm ceg koom nrog qhov EID.

Cov Laj Mej

Lance Baldus

Conference Centers & Mail Services

Abby Diehl

University Recreation and Wellbeing

Melanie Drolsum

Administrative support (ex-officio)

Kelly Ignatoski

University Housing

Donovan Kron

Facilities Planning and Management

Louis Macias

UW Police Department

Kristen Roman

UW Police Department (co-chair)

Carmen Romero-González

Office of Human Resources (co-chair)

Suzanne Schlecht

Office of the VCFA

Susan Tran Degrand

EID Coordinator (ex-officio)

Megan Williams

Business Services

VCFA EID Cov Xyuas Kho rau Xyoo 2018-2020

Pawg VCFA EID Council tau ua tib zoo xyuas tag nrho cov lus nug txog EID rau xyoo 2018-2019; pawg EID Council muab tau cov nram no los ntawm tag nrho cov ceg ua haujlwm teb cov lus nug.

Qhov Xyua Ua Ntej 1

Tsim kom muaj kev dav ua thiab txawj rau cov thawjcoj, thawj tswj thiab thawjsaib kom ua tau lawv txoj haujlwm zoo, thiab muab tau siv zoo thiab muaj kev lees(txhaum/yog lawv haujlwm) txhua yam lawv ua.

Qhov Xyuas Ua Ntej 2

Tsim kom muaj caij kawm thiab cob qhia rau cov neeg ua haujlwm kawm tswv yim thiab nce tau rau qhov zoo ntawm lawv txoj haujlwm.

Qhov Xyuas Ua Ntej 3

Muaj kev nco qhuas cov neeg rau lawv kev ua haujlwm thiab paub kev/caij nce tau rau txoj haujlwm zoo los them nyiaj ntau ntawm lawv pawg/ceg ua haujlwm.

Qhov Xyuas Ua Ntej 4

Kom cov neeg txhua tus paub cov cai, muab tau yooj yim thiab siv sib luag rau cov neeg ua haujlwm.

Tau kom txhua ceg ua haujlwm koom nrog qhov no tsim lawv cov qauv yuav kho txog EID rau 2018-2019 hais los saum no. Tau cuab cov ceg ua haujlwm zog kom xyuas ntau qhov npaum li xyuas tau yog lawv ceg ua haujlwm muaj peev xwm tsim cuab tau cov homphiaj zoo raws li cov xyuas kho ua ntej no.

Cov Ceg Ua Haujlwm Txhawb thiab Cov Pawg EID

Cov ceg ua haujlwm tab tom txhawb VCFA EID qhov kev xyuas kho. Feem ntau ntawm cov ceg ua
haujlwm koom VCFA cov lus nug txhua ob xyoo thiab tsim lawv cov kev pab cuam kho qhov EID.

 • Administrative Information Management Services (AIMS)
 • Business Services
 • Conference Centers & Mail Services
 • Facilities Planning & Management (FP&M)
 • Madison Budget Office
 • Office of Human Resources (OHR)
 • Office of the Vice Chancellor for Finance and Administration (VCFA)
 • University Housing
 • University Police Department (UWPD)
 • University Recreation and Wellbeing

Cov Lus Nug txog EID

Keeb Kwm Qhov Lus Nug

Nyob rau xyoo 2012, VCFA tau muaj thawj daim ntawv muaj cov lus nug txog EID. Lub homphiaj yog kom muaj ntaub ntawv cia txog cov ceg ua haujlwm nyob hauv lub VCFA saib lawv ho muaj kev rau sawv daws koom, rub neeg ua ke thiab kom muaj ntau hom neeg ua haujlwm li cas.

Cov lus nug no tsim raws kev ntsuas ntawm qhov Merit Systems Protection Board thiab qhov VCFA Diversity and Inclusion Index. Ib qho chaw ua haujlwm sab nraum UW yog tus muab cov lus nug, xyuas cov lus teb, thiab xub qhia cov lus teb tawm.

Lub Office of Human Resources thiab University of Wisconsin Survey Center rov muab cov lus nug no rau sawv daws teb dua xyoo 2014, 2016, thiab 2018. Txhua zaus, lub VCFA tau pauv me me cov lus nug, tabsis cia cov lus nug tseem ceeb cov ceg ua haujlwm ntsuam xyuas saib neeg teb li cas. Rau piv txwv, daim lus nug 2018 siv tib co lus nug rau xyoo 2016, tabsis ntxiv ob nqe lus nug txog kev noj qab haus huv ntawm cov neeg ua haujlwm.

Cov lus neeg teb muab tau ntaub ntawv qhia tseem ceeb rau cov ceg ua haujlwm nyob hauv VCFA kho kom qhov EID zoo ntxiv. Peb npaj yuav siv cov lus nug cov neeg ua haujlwm ntxiv txog kev muaj koom, rub ua ke thiab kom muaj ntau hom neeg thiab kev noj qab haus huv uas peb muab sib piv tau thiab saib cov peb pauv raws cov lus neeg teb ho kho puas tau txawv li cas.

Tsis pub leej twg paub

 • Tag nrho cov lus teb tsis pub leej twg paub.
 • Cov lus ib tug neeg teb yuav muab tsis tau tus neeg ua haujlwm lub npe.
 • Peb muab cov lus teb kawg raws ceg ua haujlwm thiab tej pawg neeg ua haujlwm ua ke.

Kev Siv Nug

Xyoo 2018 EID daim lus nug muaj 47 nqe. Cov neeg koom teb tso 1 rau (“tsis pom zoo ntau heev li hais”) txog 5 rau (“pom zoo ntau heev li hais”). Ntxiv, daim lus nug muaj ib nqe lus tso phluav rau piav me me, cov lus txog tej yam tseem ceeb.

Daim lus nug nrhiav muab thiab lwm yam kev qhia txog cov ntsiab lus raws nram no:

 • Thaj chaw/kev ua haujlwm zoo li cas
 • Kev phooj ywg ntawm cov neeg ua haujlwm
 • Twj siv ua num thiab caij muaj kawm/lwm yam pab rau txoj haujlwm
 • Pawg/ceg ua haujlwm
 • Tus thawjsaib
 • Txhua yam pom

Cov lus teb tau

UW Survey Center tau muab cov lus teb ib nqe rau ib nqe kawg rau cov ceg ua haujlwm uas koom teb cov lus nug. Lawv muab cov lus teb cais tau rau tej ceg ua haujlwm me los cov pawg nyob hauv ib ceg ua haujlwm, yog tias ceg ua haujlwm los pawg ua num muaj txog li 10 leej thiab tsawg kawg 5 leeg ntawm cov neeg ua haujlwm teb daim lus nug. Cov no txwv kom tsis paub cov teb yog leej twg.

Lub UW Survey Center muab tau cov ntawv qhia rau 3 yam kev ntsuas:

 • Kev ntsuam muaj kev koom, raws li 16 sob lus tsim nug ntsuam txog cov neeg ua haujlwm kev koom;
 • Kev ntsuam kom muaj ntau hom neeg thiab rub ua ke, raws 15 sob lus sau los ntsuam txog kev rub sawv daws ua ke; thiab
 • Kev ntsuam txaus siab, raws 3 sob lus sau los ntsuam txog neeg ua haujlwm kev txaus siab nyob rau ntawm chaw ua haujlwm

Did you find what you need?