University of Wisconsin–Madison

Cwj Pwm Ua Phem thiab Ua Kom Ntshai

Cwj pwm ua phem thiab ua kom ntshai, los lo lus luv hais tias “thab plaub,” txhais los ntawm lub tsev kawm ntawv txoj cai xws li “coj tus cwj pwm tsis zoo uas ib tug neeg to taub ub no tias tus cwj pwm ntawd yog ua phem thiab/los ua kom ntshai, thiab yog tus cwj pwm tsis txhawb lub tsev kawm ntawv lub hom phiaj raws li txoj kev kawm los khiav hauj lwm.

Cwj pwm ua phem thiab ua kom ntshai tshwm sim nyob rau hauv cov hauj lwm muaj tswv thiab pej xeem tug, nrog rau cov tsev kawm ntawv qib siab. Cov kev ua phem no yuav muaj tau kev cuam tshuam rau tus neeg raug taw rau, thiab muaj kev tsis zoo rau nws lub zog thiab kev xav, txo qhov tus neeg ua tau haujlwm zoo, thiab ncua tus neeg – thiab tag nrho pawg ua haujlwm kev muaj peev xwm ua tau lawv cov haujlwm. Nws yog ib qho teeb meem loj tsis zoo thiab rau kev coj ntawm haujlwm, thiab yuav tsum xyuas sai li sai tau.

Cwj pwm ua phem thiab ua kom ntshai tshwm sim nyob rau hauv thiab thoob plaws txhua yam haujlwm – xws li xibfwb rau xibfwb, xibfwb rau neeg ua num, thiab lwm yam – thiab ib tug muaj cai tshaj ib tug, thiab txhua qhov hauv tsev kawm ntawv (xws li hauv chav ua hauj lwm, chav kawm tshawb ntsuam, tej kev mus los, cov rooj sib tham; nws muaj rau thaum ib pawg los ib-tauj-ib). Tsis hais thaum twg thiab li cas ho muaj, yuav tsum muab los hais thiab kho. Tsev kawm ntawv tus cai txwv cwj pwm ua phem thiab ua kom ntshai.

Cov Neeg Pab

Kaum ob (12) tug laj mej ntawm ib tsoom hauv UW-Madison – xws li xibfwb, neeg ua haujlwm pab feem qhia ntawv, thiab cov university staff – tau lees los ua cov cuag tau pab rau cov neeg raug teeb meem, ua pov thawj pom, los muaj lus nug txog kev ua phem thiab ua kom ntshai.

Lawv lub luag hauj lwm yog mloog cov neeg muaj lus nug thiab kev txhawj xeeb thiab qhia cov tib neeg mus ntsib cov chaw pab muaj nyob hauv tsev kawm ntawv.

Tau xaiv cov neeg no raws lawv qhov kev coj ncaj ncee, lawv lub peev xwm tswj tsis pub twg paub, lawv kev paub thiab to taub zoo txog teeb meem kev ua phem thiab ua kom ntshai, thiab lawv kev to taub zoo txog tsev kawm ntawv cov cai thiab txheej txheem ua raws. Lawv tau txais kev cob qhia pab lawv to taub tus cwj pwm ua phem thiab ua kom ntshai.

Kaum ob tug neeg no muaj nyob hauv qab, nrog rau cov ntaub ntawv qhia cuag tau lawv. Kev pab txhais ntawv thiab lus muaj (yog hais los thov).

Tom Browne

Assistant Dean for Academic Affairs and Minority Student Affairs, College of Agricultural and Life Sciences (CALS)

thomas.browne@wisc.edu

608-262-3288

Tricia Droes

Human Resources Manager, College of Engineering

droes@wisc.edu

608-890-1606

Russell Kutz

Microbiologist-SR, WI Veterinary Diagnostic Lab

russell.kutz@wisc.edu

608-262-5432

Anna Lewis

Senior Librarian, School of Education

anna.lewis@wisc.edu

608-263-8199

Mark Louden

Professor of German, Nordic, and Slavic

mllouden@wisc.edu

Scott Mellor

Faculty Associate, Department of German, Nordic, and Slavic

samellor@wisc.edu

608-262-2090

Kelly O’Ferrell

Univ Services Program Assoc – Hasler Lab Coordinator, Center for Limnology

oferrell@wisc.edu

608-262-3014

Amy Rettammel

Office of Clinical Trials, School of Medicine and Public Health

alrettammel@clinicaltrials.wisc.edu

608-263-0383

Carmen Romero-González

Director, Cultural Linguistic Services, Office of Human Resources

carmen.romero@wisc.edu

608-265-4691

English and Spanish

Elizabeth (Liz) Sadowski

Professor of Radiology, Obstetrics and Gynecology, School of Medicine and Public Health

esadowski@uwhealth.org

608-263-9028

English and Polish

Amy Wendt

Faculty, Electrical and Computer Engineering

wendt@engr.wisc.edu

608-262-8407

Did you find what you need?

To provide feedback about this website, please contact webteam@ohr.wisc.edu.