University of Wisconsin–Madison

HMOOB / HMONG

Kev kom muaj sib luag, muaj ntau hom neeg, rub sawv daws ua ke thiab muaj kev kaj siab yog cov tseem ceeb rau cov neeg ua haujlwm hauv UW–Madison. Nws yog ib qho yuav tsum nco tias kev muaj sib luag, ntau hom neeg, thiab rub sawv daws ua ke yog cov ua muaj kev kaj siab. Cov neeg uas lawv qhov chawj ua haujlwm txwv lawv coj tsis tau li ib txwm coj thiab koom tsis tau raws li lawv kev xav, laj lim plab plaw ua tau, hnav tsis tau tsoos li nyiam los tsis muaj kev kaj siab ntawm thaj chaw ua haujlwm yuav tsis paub thiab ua tsis tau haujlwm zoo nyob hauv tsev kawm ntawv, thiab tej zaum kuj yuav tawm hauv lub tsev kawm ntawv. Qhov no muaj tseeb rau cov neeg ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv uas tsis pub muaj suab thiab/los muaj tsawg leej.

Kom muaj kev sib luag thiab kaj siab rau cov neeg ua haujlwm, peb yuav saib tus tib neeg ntawm peb cov neeg ua haujlwm, txhua yam ntawm tus tib neeg thiab thoob plaws lub cev los tsim thiab tuav kev muaj sib luag thiab muaj cov cai kom muaj kev kaj siab, muaj cov chaw zoo thiab kev ua raws rau cov neeg ua haujlwm.

Cov Kev Xam Ib Tsoom

Cov kev xam ib tsoom yog ib qho tseem ceeb ua rau tib neeg pom thiab yog ib qho qhib kev tsim phooj ywg. Muaj cov kev xam ib tsoom zoo muaj cov kev sib rub zoo thiab txhawb peb cov kev saib muaj nqi tias peb yog ib tug nyob hauv, tshua, koom, kawm paub txoj haujlwm ntxiv thiab hloov pauv tau.

BIPOC Kev Sib Ntsib Sib Tham Kom Sib Paub (BIPOC Employee Network)

Txog

Qhov BIPOC (Neeg Dub, Neeg Ib Txwm Nyob Teb Chaws No, Cov Neeg Tsis Yog Tawv Dawb (Black, Indigenous, People of Color) Cov Kev Neeg Sib Tham Kom Sib Paub yog ib pawg neeg hauv tsev kawm ntawv xyuas kom muaj txhua yam zoo ntxiv rau cov neeg ua haujlwm yog BIPOC hauv UW–Madison uas qhia kom lwm tus paub tej yam cov neeg BIPOC raug tsis zoo, muaj kev txhawb, thiab tsim kev sib koom. Pawg no yuav xyuas kom muaj cov neeg nyob txhua pawg neeg ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv thiab yuav tsis sawv cev ntawm lub tsev kawm ntawv los tej feem kev kawm los ua haujlwm.

Kev Cov Neeg BIPOC Tuaj Koom Ua Ke

Koom nrog cov muaj feem hauv tsev kawm ntawv, pawg Xyuas Kev Pab rau Cov Neeg BIPOC npaj thiab yuav muaj kev sib tham txhua hli rau cov neeg BIPOC hauv tsev kawm ntawv. Cov kev sib ntsib sib tham no yuav yog ib qho ua kom sib paub, sib tshua, thiab muaj kev kaj siab rau tus tib neeg, tus kheej, thiab rau kev kaj siab rau tag nrho cov neeg BIPOC hauv tsev kawm ntawv.

Kev Ntsib los Hu Cuag

Rau kawm ntxiv txog qhov BIPOC Employee Network los rau txhawb cov lawv xyuas, thov xa ntawv rau eiew@ohr.wisc.edu

Qhov OutPages Directory

Txog

Qhov OutPages Directory yuav txhawb kom muaj kev phooj ywg ntawm haujlwm thiab tsim kev qhia cov tuaj tshiab kom paub nrhiav cov xibfwb thiab neeg ua haujlwm yog LGBTQ+ nyob online. Yuav tsum siv netID thiaj nkag nrhiav tau cov neeg no.

Kev Kaj Siab

Kev Kaj Siab Rau Tus Tib Neeg

Kev kaj siab rau tus tib neeg muab cais ua peb pawg dav dav uas ib pawg txuas rau ib pawg: (a) tus tib neeg cov homphiaj thiab kev xav ua kom tau, (b) tus tib neeg kev muaj cai thiab kev xav tau, thiab (c) tus tib neeg pab tau rau thiab kev phooj ywg nrog ib tsoom.

Laj Lim Plab Plawv Zoo (Mental health)

Laj lim plab plawv zoo hais txog kev peb muaj peev xwm coj tau zoo thaum peb muaj kev nyuaj siab, nco peb muaj peev xwm ua tau li cas, kawm thiab ua tau haujlwm zoo, thiab pab tau ib tsoom zoo. Laj lim plab plawv zoo yog ib qho tseem ceeb tib neeg muaj thiab yog tseem ceeb rau peb cov kev noj qab haus huv rau tag nrho lub cev. Ntxiv laj lim plab plawv kev noj qab haus huv txhawb ib qho thiab txhua yam ua ke uas peb muaj peev xwm txiav txim, cog kev phooj ywg, thiab kho lub ntiaj teb peb nyob rau (World Health Organization). Laj lim plab plawv zoo muaj ntau yam thiab txhua tus tib neeg pom txawv los ntawm ntau yam, xws li tau raug kev tsim txom (nrog raug txim txom ntau tiam los), tej yam tsis zoo, thiab ntau yam uas muab tau kev pab rau lub laj lim plab plawv thiab quav yeeb/tshuaj.

Ib txwm cov pawg neeg uas tsis muaj suab tau raug kev saib tsis taus rau kev kho mob, kev xav, thiab muab tswv yim pab rau, uas tau muaj kev tsis zoo rau lub laj lim plab plawv vim cev nqaij daim tawv thiab tsis muaj kev sib luag.

Cov Chaw Pab hauv Tsev Kawm Ntawv

 • Employee Assistance Office

  Lub Employee Assistance Office (EAO) muaj kev nrog tham thiab pab tswv yim rau cov neeg ua haujlwm hauv UW–Madison.

 • LifeMatters

  LifeMatters muaj ntau yam kev pab xws li cob qhia, tswj nyiaj txiag, qhia cai lij choj, siv sij hawm tsawg nrhiav, ntsib tau ib tug neeg pab tswv yim 1-5 zaug rau cov teeb meem tus kheej muaj los ntawm chaw ua haujlwm, thiab tswj kev txhawj muaj nyob ntawm haujlwm.

 • Suicide Prevention: Recognize, Respond, Refer

  Kawm kom paub txog cov cim ib tug neeg yuav tua nws tus kheej thiab xyuas cov tswv yim cheem thiab xa tus neeg yuav xav tau kev pab rau thiab/los xav paub cov chaw pab.

 • Txhawb Tus Neeg Ua Num Lub Laj Lim Plab Plawv (Supporting Employee Mental Health)

  Cov kev pab txhawb rau cov thawj tswj thiab cov pab xyuas kom lawv muaj laj lim plab plawv zoo thiab txhawb cov mejyig thiab neeg ua haujlwm lub laj lim plab plawv.

 • Ombuds

  Lub Ombuds Office pab cov neeg ua haujlwm tsis pub twg paub nrog xyuas cov kev tsis txaus siab, qhia kom paub cov teeb meem zoo, thiab xyuas tej kev xaiv thiab cov chaw pab xyuas tej kev txhawj.

Kev kaj siab txog nyiaj txiag

Kev kaj siab txog nyiaj txiag yog thaum nyob rau qhov ib tug neeg tsis tiv nqi tam sim no thiab them tau cov nuj nqi them txhua hli, tsis txhawj txog nyiaj txiag rau yav tom ntej, thiab muaj peev xwm xaiv ua tau cov nyiam ua ntawm lub neej.

 • Financial Education Resources

  UW–Madison Division of Extension muaj cov kev qhia tswj/siv nyiaj txiag thiab cov chaw pab uas pab tau cov tib neeg kom muaj kev kaj siab txog nyiaj txiag.

Cev muaj kev kaj siab

Cev kaj saib yog muaj peev xwm tswj kom muaj lub neej cev kaj siab uas pub peb ua npaum li peb ua tau txhua hnub tsis nkees los lub cev tsis sab.

 • Employee Disability Resources

  Lub Employee Disability Resources (EDR) Office yog qhov chaw loj rau thoob plaws hauv tsev kawm ntawv qhia txog kev ua raws muab kev pab rau cov neeg ua haujlwm thiab cov tso npe rau haujlwm uas muaj xiam oob qhab.

 • Cov Caij Hno Tshuaj (Campus Flu Clinics)

  University Health Services (UHS) muaj cov caij hno tshuaj txhua xyoo hauv tsev kawm ntawv, rau tag nrho cov mejyig thiab neeg ua haujlwm.

 • Center for Patient Partnerships

  Lub Center for Patient Partnerships muab kev pab rau cov neeg nyob hauv Wisconsin muaj ib yam mob loj nyob hauv nws lub neej thiab cov nrhiav kev txhawb tu kev hloov ua pojniam los txiv neej.

 • Cov Hoob Nab Tus Neeg Zoo Li Cas Los Siv Tau (Gender Inclusive Restrooms)

  Kom muaj cov chav tsev dej rau cov nws yog txiv neej tab sis hnav tsoo poj niam los pojniam tab tsis coj li txiv neej thiab cov tsis paub tseeb tias yog poj niam los txiv neej siv tau tsis muaj neeg hais phem/saib tsis tau. Lawv kuj txhawb cov tsev neeg muaj me nyuam me thiab cov neeg uas muaj ib tus them nyiaj rau pab lawv tas li.

 • Outdoor UW

  Outdoor UW muaj ntau yam kev ua si sab nraum zoov rau txhua yam thiab txhua theem ua tau.

 • University Recreation and Well-Being

  University Recreation and Well-Being (Rec Well) muaj cov rau ua, kev pab thiab chaw txhawb kom ua lub cev ua ub no tas li thiab lub cev coj cov cwj pwm zoo rau cov mejyig thiab neeg ua haujlwm.

 • Wellness Coaching

  Rec Well muaj cov caij muaj tus qhia rau cov mejyig thiab neeg ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv sib pab tsim kom cov hom phiaj yuav tsum txhawb kev noj qab haus huv thiab kaj siab.

 • Well Wisconsin Kev Ntsuam Lub Cev (Health Screenings)

  Qhov Well Wisconsin muaj cov kev pab thiab txhawb cov neeg ua haujlwm ntsuam lawv kev noj qab haus huv, tsim cov hom phiaj zoo rau kev noj qab haus huv thiab kaj siab, thiab muaj caij koom kawm ua kom cuag cov hom phiaj.

  UW cov neeg ua haujlwm, cov tawm mus so noj nyiaj thiab lawv tus poj niam/txiv uas muaj paj kas phais kuaj mob nyob hauv xeev (Wisconsin State Group Health Insurance) koom tau qhov Well Wisconsin. Cov neeg ua haujlwm tau ib qho nyiaj cuab zog txhua xyoo rau koom.

Kev kaj siab ua phooj ywg nrog lwm tus

Kev kaj siab ua phooj ywg nrog lwm tus hais txog kev phooj ywg ntawm ib tug neeg thiab lwm tus tsim kev kom sib paub, txhawb, thiab rub ib tsoom ua ke zoo.

Kev tu ib tug hauv tsev neeg

Muaj coob tus neeg ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv yog tus saib los pab lawv cov me nyuam, neeg txheeb ze, tus khub, los phooj ywg. Cov neeg ua haujlwm muaj lub luag haujlwm pab/zov lwm tus yuav tau faib lub caij rau cov luag haujlwm.

Npe thiab Cov Lus Siv Rau Tus Neeg

Cov lus siv rau tus neeg yog cov lus hloov ib tug neeg lub npe los lub npe siv, thiab rau lus Askiv nws qhia tias yog poj niam los txiv neej. Koj yuav tsis paub cov lus ib tug neeg siv yog cia li saib lawv xwb, txawm thaum ib tug neeg “tsis zoo li” poj niam tab sis hnav tsoos txiv neej los txiv neeg hnav tsoos poj niam, tsis zoo li poj niam los txivneej, los lwm yam. Siv cov lus yog rau ib tug neeg tseem ceeb vim nws qhia tau tias koj hwm tus neeg ntawd. (UW-Madison Gender and Sexuality Campus Center)

Kev Kaj Siab rau ntawm Chaw Ua Haujlwm

 • Accessibility@UW

  Ib qho chaw muab kev pab thiab muaj cov chaw pab rau kev xiam oob qhab.

 • Tswj Kev Nyuaj Siab Loj (Coping with Critical Incident Stress)

  Kawm ntxiv txog cov cim thiab cwj pwm qhia tias muaj kev txhawj thiab pib nrhiav kev pab tswj kev txhawj los nyuab xiab.

 • Cultural Linguistic Services (CLS)

  Cultural Linguistic Services muaj kev pab txhais lus, qhia kom sib to taub, thiab kev kawm rau cov chaw ua haujlwm muaj ntau hom neeg rau cov ceg haujlwm thiab neeg ua haujlwm.

 • Employee Assistance Office (EAO) Kev Cob Qhia

  EAO muaj kev qhia rau cov pawg neeg ua haujlwm thiab lwm pawg txog kev sib tham nyuaj, saib xyuas tus kheej, tswj txwv kev tua tus kheej, kev ntshai tsam ua tsis tau, thiab tswj kev sib tham. Cov thawj tswj thiab thawjsaib, deans thiab directors, cov neeg ua num nyob hauv human resources, cov pawg xyuas kev noj qab haus huv, cov npaj kev sib tham loj thiab lwm tus thov tau kom tuaj qhia.

 • Cwj Pwm Ua Phem thiab Ua Kom Ntshai (Hostile and Intimidating Behavior)

  Kawm ntxiv txog cwj pwm ua phem thiab ua kom ntshai yog li cas thiab yuav ntsib tau kev pab qhov twg thiab ua li cas hais cov kev ua phem no.  Ntawv qhia muaj Askiv, Spanish, Hmoob, Thaisnpej, thiab Suav.

 • LifeMatters

  LifeMatters muaj ntau yam kev pab xws li cob qhia, nrog tham txog nyiaj txiag thiab cai lij choj, siv caij tsawg nrhiav, tham nrog muab tswv yim, thiab pab tswj kev txhawj ntawm haujlwm.

 • Nyob Ib Qho Ua Haujlwm Tuaj (Remote Work)

  Kev qhia ua raws thiab pab rau cov neeg nyob ib qho ua haujlwm tuaj.

 • Working at UW

  Working at UW yog ib qho chaw rau cov neeg ua haujlwm uas xav paub cov kev pab hauv tsev kawm ntawv thiab saib cov xov xwm muaj tshiab tseem ceeb. Lub website muaj xov xwm, tswv yim siv, thiab kev pab tau cov neeg ua haujlwm zoo thiab kom pom tias lawv txoj haujlwm ho pab zoo li cas rau hauv tsev kawm ntawv.

Kev Cuag

Lub Office of Equity, Inclusion and Employee Well-Being muaj kev pab tawm tswv yim, txhawb thiab kev pab rau cov ceg qhia ntawv, ua haujlwm thiab tej pawg ua num ua ke tsim kom muaj cov cai kom muaj kev kaj siab, sib luag thiab rub sawv daws ua ke, yog cov kev thiab thaj chaw rau cov neeg ua haujlwm koom, kom paub ntxiv thiab ua tau zoo nyob hauv tsev kawm ntawv.

Lub Office of Equity, Inclusion and Employee Well-Being tam sim no muaj kev pab tawm tswv yim, txhawb thiab muab cov kev pab rau cov nram no:

 • Rau npaj thiab cuab lub zeem muag (yuav ua mus li cas)
 • Qhov chaw ua num cov hom phiaj thiab yuav ua qhov twg ua ntej
 • Cov cai, kev ua, thiab chaw xyuas daws
 • Tus neeg ua haujlwm kev muaj peev xwm ua tau thiab kawm
 • Khaws ntaub ntawv thiab ntsuam

Xa ntawv cuag pawg Equity, Inclusion and Employee Well-Being rau eiew@ohr.wisc.edu.

Did you find what you need?